Ordinul comun 556/435/191 din 2006 al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerului Economiei şi Comerţului şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006

Directiva 2006/66 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori

Regulamentul 1103/2010 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a normelor de etichetare privind capacitatea pentru bateriile si acumulatorii portabili secundar

Regulamentul (UE) nr. 493/2012 al Comisiei din 11 iunie 2012 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficientă a reciclării în procesele de reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori

Ordinul comun 669/1304 din 2009 al Ministrului Mediului şi al Ministrului Economiei privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori

Ordinul comun 1399/2032 din 2009 al Ministrului Mediului şi al Ministrului Economiei pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeuri de baterii şi acumulatori

Directiva 2008/98 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive

Ordinul 794/2012 al Ministrului Mediului si Padurilor privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deşeuri de ambalaje

Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive si de modificare a Directivei nr.2004/35/CE

Decizia nr.2009/358/CE privind armonizarea si transmiterea periodica a informatiilor si chestionarul prevazute la articolul 22 alineatul (1) litera (a) si la articolul 18 din Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

Decizia nr.2009/335/CE de stabilire a orientarilor tehnice privind constituirea garantiei financiare în conformitate cu Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

Decizia nr.2009/359/CE de completare a definitiei deseurilor inerte, în aplicarea articolului 22 alineatul (1) litera (f) din Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

Decizia nr.2009/360/CE de completare a cerintelor tehnice pentru caracterizarea deseurilor stabilite de Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

Decizia nr.2009/337/CE privind definirea criteriilor de clasificare a instalatiilor de gestionare a deseurilor în conformitate cu anexa III la Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

Hotărârea Guvernului nr.856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive

Directiva 96/59 privind eliminarea bifenililor şi trifenililor policloruraţi (PCB şi PCT)

Hotărârea de Guvern 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi a altor compuşi similari, cu modificarile si completarile ulterioare (HG 291/2005, HG 210/2007, HG 975/2007)

Ordinul 1108/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, modificat si completat prin OM 890/2009

Directiva 86/278 privind protecţia mediului, in special a solurilor, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură

Ordinul comun 344/708 din 2004 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului în special al solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, modificat si completat prin OM 27/2007

Ordinul 1108/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, modificat si completat prin OM 890/2009

Directiva 1999/31 privind depozitarea deseurilor

Decizia 2003/33 privind stabilirea criteriilor şi procedurilor pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare a art. 16 si anexei II la Directiva 1999/31/CE

Directiva 2000/53 privind vehiculele scoase din uz

Decizia 2005/293 care stabileşte reguli detaliate cu privire la monitorizarea ţintelor de reutilizare/valorificare şi reutilizare/recilare prevăzute în Directiva 2000/53 privind vehiculele scoase din uz